Algemene Voorwaarden USG MarCom B.V.

A. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

1. USG MarCom: USG Marketing & Communications Professionals B.V., voorheen handelend onder de naam USG Capacity B.V., gevestigd te Almere.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die USG MarCom een Opdracht verstrekt danwel met USG MarCom een Projectovereenkomst aangaat.

3. Partijen: USG MarCom en Opdrachtgever.

4. Opdracht: een opdracht van Opdrachtgever aan USG MarCom op grond waarvan USG MarCom een of meerdere (Kandidaat-)Projectmedewerker(s) selecteert om deze vervolgens op grond van een projectovereenkomst bij Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten ten behoeve van een nader te omschrijven project. Ingeval van Werving en selectie wordt onder Opdracht verstaan: een opdracht van Opdrachtgever aan USG MarCom op grond waarvan USG MarCom een Kandidaat werft en selecteert voor een bij Opdrachtgever te vervullen vacature, zulks met de intentie dat deze Kandidaat na goedkeuring door Opdrachtgever in rechtstreekse dienst van Opdrachtgever treedt.

5. Projectovereenkomst: Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en USG MarCom strekkende tot het uitvoeren van een project op de wijze zoals nader omschreven in een Projectovereenkomst.

6. Projectmedewerker: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met USG MarCom en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (zelfstandige zonder personeel) die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden verricht in het kader van één of meerdere project(en) bij of ten behoeve van Opdrachtgever.

7. Kandidaat: de door USG MarCom geworven en geselecteerde natuurlijke persoon of de zelfstandige zonder personeel, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

8. Werving en selectie: het door USG MarCom op grond van door Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte Kandidaten voor een bij Opdrachtgever te vervullen vacature.

9. Honorarium: de door Opdrachtgever aan USG MarCom in het kader van een Opdracht of Projectovereenkomst verschuldigde vergoeding.

10. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Woorden die in het bovenstaande in enkelvoud zijn geschreven, hebben tevens betrekking op het meervoud.

Artikel 2 Toepasselijke Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Projectovereenkomsten die USG MarCom aangaat, alle aanbiedingen die USG MarCom uitbrengt en op alle door USG MarCom af te sluiten overeenkomsten, waaronder die betreffende de levering van zaken, het verrichten van diensten en de werkzaamheden strekkend tot het uitvoeren van een project, dan wel het werven en selecteren van personeel.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien

ALV USG MarCom 04/2013

en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Door het verstrekken van een Opdracht aan USG MarCom aanvaardt Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

5. Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens van toepassing worden geacht op toekomstige rechtsverhoudingen tussen Partijen, tenzij de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, dan wel aangepast. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden geacht te gelden.

6. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden worden vernietigd, of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

7. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van USG MarCom (en haar rechtsvoorgangers) van eerdere datum.

Artikel 3 Opdracht

USG MarCom is niet aan een Opdracht gebonden, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van USG MarCom.

Artikel 4 Inspanningsverplichting USG MarCom 

Tenzij anders is overeengekomen, zal USG MarCom zich als goed opdrachtnemer inspannen om een Opdracht naar behoren uit te voeren. USG MarCom zal haar kennis van de arbeidsmarkt aanwenden om voor Opdrachtgever een geschikte Kandidaat te zoeken.

Artikel 5 Verstrekken van informatie

1. Opdrachtgever en USG MarCom zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van een Opdracht of Projectovereenkomst.

2. Voor zover de uitvoering van een Opdracht of Projectovereenkomst dit toestaat, zullen Partijen zowel tijdens als na een Opdracht of Projectovereenkomst de door Partijen ter beschikking gestelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Artikel 6 Exclusiviteit

1. USG MarCom werkt in beginsel op basis van exclusiviteit en ‘no cure, no pay’. Dit betekent dat USG MarCom exclusief en als enige de Opdracht zal invullen op ‘no cure, no pay’ basis. Opdrachtgever heeft niet het recht naast USG MarCom andere bedrijven dezelfde opdracht te geven. Deze exclusiviteit en ‘no cure no pay’ basis geldt voor de duur van zes weken ingaande na ontvangst van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende bevestiging van de Opdracht.

2. Ingeval na voornoemde periode van zes weken geen geschikte Kandidaat is gevonden, volgt een verantwoording van de door USG MarCom geleverde inspanningen. In overleg wordt alsdan besloten of de Opdracht op exclusiviteitsbasis of niet-exclusiviteitsbasis wordt voortgezet. Wanneer de Opdracht op niet-exclusiviteitsbasis wordt voortgezet is artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3. Wanneer de Opdracht, nadat USG MarCom een selectie kandidaten heeft voorgesteld, door Opdrachtgever wordt ingetrokken, worden de reeds geïnvesteerde uren tegen een tarief van € 125,– exclusief btw per uur in rekening gebracht met een minimum van € 3.500,– exclusief btw.

Artikel 7 Niet-exclusiviteit

1. In overleg is het mogelijk de Opdracht op basis van niet-exclusiviteit door USG MarCom uit te laten voeren. Dit houdt in dat Opdrachtgever het recht heeft om

ALV USG MarCom 04/2013

naast USG MarCom derden in te schakelen.

2. Door het vervallen van de exclusiviteitsclausule zal USG MarCom Opdrachtgever de door USG MarCom geïnvesteerde uren tegen een tarief van € 125,– exclusief btw per uur in rekening brengen, indien de vacature / functie niet wordt ingevuld door een door USG MarCom voorgestelde Kandidaat. De geïnvesteerde uren zullen op basis van nacalculatie, met een minimum van € 3.500,– exclusief btw, in rekening worden gebracht.

3. Wanneer de Opdracht, nadat USG MarCom één of meerdere Kandid(a)at(en) heeft voorgesteld, door Opdrachtgever wordt ingetrokken, worden de reeds geïnvesteerde uren tegen een tarief van € 125,– exclusief btw per uur in rekening gebracht met een minimum van € 3.500,– exclusief btw.

Artikel 8 Betaling en gevolgen wanbetaling

1. Opdrachtgever heeft de keuze USG MarCom wel of niet te machtigen om de door Opdrachtgever aan USG MarCom verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Indien Opdrachtgever ervoor kiest USG MarCom te machtigen om de door Opdrachtgever aan USG MarCom verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, is Opdrachtgever gehouden elke door USG MarCom ingediende factuur binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien Opdrachtgever ervoor kiest USG MarCom niet te machtigen om de door Opdrachtgever aan USG MarCom verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, is Opdrachtgever gehouden elke door USG MarCom ingediende factuur binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen.

2. Indien Opdrachtgever ervoor kiest USG MarCom te machtigen om de door Opdrachtgever aan USG MarCom verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, geldt het volgende:

  • Opdrachtgever is zolang hij van de diensten van USG MarCom gebruik maakt, niet gerechtigd deze machtiging in te trekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USG MarCom;
  • de door Opdrachtgever aan USG MarCom verschuldigde bedragen zullen binnen dertig dagen na factuurdatum worden geïncasseerd;
  • Opdrachtgever dient steeds voor voldoende saldo op zijn Nederlandse bank- of girorekening zorg te dragen om de uitvoering van de automatische incasso mogelijk te maken.

Indien niet wordt voldaan aan één of meerdere van voorgaande bepalingen, wordt de betalingstermijn van toekomstige facturen zonder nadere berichtgeving gewijzigd in een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

3. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is Opdrachtgever vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de dag van de algehele voldoening een vertragingsrente van 1% van de nog openstaande factuurbedragen per kalendermaand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

Daarnaast is Opdrachtgever gehouden naast eventueel door USG MarCom noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan USG MarCom te vergoeden, met een minimum van € 115,– wegens buitengerechtelijke incassokosten. De in het bezit van USG MarCom ALV USG MarCom 04/2013

zijnde doordruk of kopie van de door USG MarCom verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

4. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

5. Uitsluitend betalingen aan USG MarCom of aan een door USG MarCom schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Projectmedewerkers of Kandidaten of het verstrekken van voorschotten aan Projectmedewerkers of Kandidaten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

6. Reclames betreffende enige factuur dienen binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij USG MarCom te zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Een reclame ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zulks ter beoordeling van USG MarCom, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van USG MarCom een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens USG MarCom. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door USG MarCom gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is USG MarCom dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle Opdrachten bij Opdrachtgever in te roepen.

Artikel 9 Digitale facturatie

De facturatie geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, digitaal, inhoudend dat USG MarCom de facturen per e-mail aan Opdrachtgever verzendt. Indien, in afwijking van het voorgaande, is overeengekomen dat de facturatie per post geschiedt, is Opdrachtgever terzake per verzonden factuur een toeslag verschuldigd. De hoogte van deze toeslag wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10 Overmacht

1. In geval van overmacht aan de zijde van USG MarCom kan USG MarCom haar verplichtingen voortvloeiende uit een Opdracht of Projectovereenkomst opschorten, dan wel de Opdracht of Projectovereenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.

2. Voor het begrip overmacht wordt verwezen naar artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt tevens verstaan het uitvallen van een Projectmedewerker van USG MarCom ten gevolge van onder andere ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname etc.

ALV USG MarCom 04/2013

3. Indien USG MarCom door het uitvallen van een Projectmedewerker om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal USG MarCom zich inspannen om uit eigen bestand een nieuwe geschikte Projectmedewerker te vinden en deze de werkzaamheden voort laten zetten.

4. USG MarCom is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen projectwerkzaamheden ten gevolge van het uitvallen van een Projectmedewerker van USG MarCom.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht, Projectovereenkomst of onderhavige Algemene Voorwaarden, of als Opdrachtgever niet aan een verzoek van USG MarCom om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, kan USG MarCom nakoming van haar verplichtingen uit een Opdracht of Projectovereenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de Opdracht of Projectovereenkomst ontbinden, onverminderd het recht van USG MarCom om schadevergoeding te vorderen. Opdrachtgever heeft in geen geval het recht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht, Projectovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel een Opdracht of Projectovereenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Het is Opdrachtgever niet toegestaan ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, te maken ten aanzien van een Projectmedewerker of een door USG MarCom geselecteerde Kandidaat. Opdrachtgever vrijwaart USG MarCom voor de eventuele gevolgen van een door Opdrachtgever gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 13 Persoonsgegevens

1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde (persoons-)gegevens van een Projectmedewerker en/of Kandidaat, die voor en gedurende de Opdracht of Projectovereenkomst door USG MarCom kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken. Opdrachtgever zal daartoe de Projectmedewerker en/of Kandidaat onder meer aangeven welke (persoons-) gegevens door Opdrachtgever worden verwerkt waarbij de Projectmedewerker en/of Kandidaat tevens wordt geïnformeerd over de wijze van verwerking en de doeleinde(n) waarvoor deze verwerking plaatsvindt en de Projectmedewerker en/of Kandidaat terzake zonodig om toestemming vragen.

2. De door Opdrachtgever aan USG MarCom verstrekte (persoons-)gegevens worden verwerkt met als doel:

  • Opdrachten van opdrachtgever uit te (kunnen) voeren;
  • Opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de dienstverlening van USG MarCom;
  • met Opdrachtgever een handelsrelatie aan te gaan en/of deze te onderhouden;
  • deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door USG MarCom zijn ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde taken (bewerkers).

ALV USG MarCom 04/2013

De door Opdrachtgever verstrekte (persoons-)gegevens kunnen daarnaast worden gebruikt om Opdrachtgever per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en/of diensten van USG MarCom. Indien USG MarCom hiervan gebruik maakt, kan Opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@usgmarcom.nl.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op iedere Opdracht, Projectovereenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht terzake van eventuele geschillen.

B. Uitvoeren van een project

Indien en voor zover USG MarCom de uitvoering van een project op zich neemt (en aldus een Projectovereenkomst tot stand komt) en/of Kandidaten als beoogd Projectmedewerker voorstelt, zijn de artikelen 15 tot en met 21 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 15 Uitvoeren van een project

1. Tenzij in de Projectovereenkomst anders overeengekomen, worden de door een Projectmedewerker te verrichten werkzaamheden in het kader van een in de Projectovereenkomst omschreven project, in beginsel uitgevoerd onder leiding en toezicht van USG MarCom waarbij USG MarCom zich zal inspannen het project naar beste kunnen uit te (laten) voeren. Opdrachtgever zal daarnaast tijdens het uitvoeren van de projectwerkzaamheden aanwijzingen kunnen geven aan een Projectmedewerker van USG MarCom omtrent de uitvoering van het project, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend, een en ander ter beoordeling van USG MarCom. In gezamenlijk overleg vindt er regelmatig een voortgangsgesprek tussen Opdrachtgever, de Projectmedewerker en USG MarCom plaats. Op het gebied van (onder andere) ziekteverzuim, opleidingen en coaching wordt de Projectmedewerker begeleid door een personeelsfunctionaris van USG MarCom, die tevens als vertrouwenspersoon van de Projectmedewerker optreedt.

2. Opdrachtgever is gehouden USG MarCom alle gegevens te verstrekken welke USG MarCom en/of de Projectmedewerker(s) nodig heeft voor de uitvoering van de Projectovereenkomst. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden de door USG MarCom ingezette Projectmedewerker(s) alle medewerking te verlenen tot het regelmatig voortzetten en uitvoeren van het project.

3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt de uitvoering van het gehele project, of gedeelten hiervan, op locatie bij Opdrachtgever uitgevoerd.

4. Opdrachten tot verlenging of verkorting van de overeengekomen projectduur dienen door beide Partijen schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 16 Honorering

1. Het Honorarium voor de diensten van USG MarCom wordt vastgesteld op basis van de Projectovereenkomst die aan de uitvoering van het project ten grondslag ligt. De in de Projectovereenkomst genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw. Aan in het verleden gehanteerde honoraria kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

ALV USG MarCom 04/2013

2. USG MarCom kan op verzoek van Opdrachtgever meerwerk (laten) verrichten, inhoudende dat de Projectmedewerker van USG MarCom meer werk verricht dan aanvankelijk in de Projectovereenkomst is overeengekomen. De met het meerwerk gepaard gaande extra kosten komen voor rekening van Opdrachtgever en kunnen eventueel tot een aanpassing van het Honorarium leiden.

3. USG MarCom is te allen tijde gerechtigd haar Honorarium tussentijds aan te passen. Daarnaast behoudt USG MarCom zich het recht voor haar Honorarium te verhogen als gevolg van loon-, lasten- of algemene kostenverhogingen.

4. Het in de Projectovereenkomst genoemde Honorarium is exclusief de reiskosten voor het woon-werkverkeer, de reiskosten voor de zakelijk gereden/afgelegde kilometers en de kosten voor een eventueel ter beschikking gestelde bedrijfsauto, studiekosten en onkosten. Deze kosten worden wekelijks achteraf doorbelast op grond van de door de Projectmedewerker ingeleverde en door Opdrachtgever geaccordeerde declaratieformulieren, voorzien van de originele betalingsbewijzen en/of facturen.

Artikel 17 Urenverantwoording en facturatie

1. Facturatie vindt wekelijks plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van urenverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht/Projectovereenkomst, bij overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is bepaald. De urenverantwoording geschiedt ofwel middels door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenverantwoordingsformulieren ofwel middels door Opdrachtgever digitaal geaccordeerde urenverantwoordingen. Opdrachtgever en USG MarCom kunnen overeenkomen dat de urenverantwoording geschiedt door middel van een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor Opdrachtgever opgestelde overzichten. Indien de tijdregistratie op digitale wijze geschiedt, is voorts het bepaalde in de artikelen 22 tot en met 29 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige urenverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Projectmedewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Projectmedewerker, het aantal gewerkte uren, overuren en onregelmatigheidsuren, de overige uren waarover ingevolge de Opdracht en de Algemene Voorwaarden het Honorarium is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

3. Indien Opdrachtgever de urenverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat USG MarCom aansluitend aan de door de Projectmedewerker gewerkte week over de urenverantwoording beschikt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de urenverantwoording aan USG MarCom wordt verstrekt.

4. Alvorens Opdrachtgever de urenverantwoording aanlevert geeft hij de Projectmedewerker de gelegenheid de urenverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Projectmedewerker de in de urenverantwoording vermelde gegevens betwist, is USG MarCom gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Projectmedewerker, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.

ALV USG MarCom 04/2013

5. Indien de urenverantwoording geschiedt door middel van door de Projectmedewerker aan te leveren urenverantwoordingsformulieren, behoudt Opdrachtgever een kopie van het urenverantwoordingsformulier. Bij verschil tussen het door de Projectmedewerker bij USG MarCom ingeleverde urenverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Projectmedewerker bij USG MarCom ingeleverde urenverantwoordingsformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens door Opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever zal het resultaat van de door de Projectmedewerker(s) te verrichten werkzaamheden tenminste wekelijks controleren en zal in overleg met USG MarCom de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

2. Van aansprakelijkheid van USG MarCom onder de Projectovereenkomst is slechts sprake in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is indien er door USG MarCom fouten zijn gemaakt, dan wel indien USG MarCom nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een goed opdrachtnemer. Van een toerekenbare tekortkoming is alleen sprake indien USG MarCom haar verplichtingen, nadat zij middels een aangetekende brief in gebreke is gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn om alsnog na te komen, niet of niet tijdig nakomt.

3. USG MarCom is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin van het woord, die een Projectmedewerker aan Opdrachtgever of aan een derde toebrengt, tenzij de schade aan Opdrachtgever het directe gevolg is van een fout van een Projectmedewerker in de uitvoering van zijn werkzaamheden zoals omschreven in Projectovereenkomst over welke werkzaamheden USG MarCom volledige en feitelijke zeggenschap had. USG MarCom is nimmer aansprakelijk voor schade die door een Projectmedewerker wordt toegebracht aan een derde.

4. De aansprakelijkheid van USG MarCom op grond van de voorgaande leden vervalt door verloop van 12 maanden na oplevering van de Opdracht c.q. het eindigen van de Projectovereenkomst.

5. Aansprakelijkheid van USG MarCom voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. Opdrachtgever zal USG MarCom vrijwaren van alle aanspraken terzake.

6. Iedere aansprakelijkheid van USG MarCom voor schade op grond van bovenstaande leden is beperkt tot maximaal de helft van het bedrag van de gefactureerde uitvoeringssom als voorzien in de aangegane Projectovereenkomst. Voornoemde aansprakelijkheid zal daarnaast nimmer meer bedragen dan het op basis van de desbetreffende aangegane Projectovereenkomst te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden. Het door USG MarCom maximaal uit te keren bedrag zal nimmer meer bedragen dan € 100.000,– per kalenderjaar en gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

ALV USG MarCom 04/2013

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de Projectovereenkomst of de wet. Voorts is Opdrachtgever aansprakelijk voor directe en indirecte schade ontstaan door het handelen of nalaten van de Projectmedewerkers van USG MarCom voor zover zij onder de Projectovereenkomst werkzaamheden hebben verricht onder leiding en toezicht van Opdrachtgever. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor directe en indirecte schade die te wijten is aan de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart USG MarCom voor aanspraken, hoe ook genaamd, van Projectmedewerkers en derden terzake.

8. Opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee de Projectmedewerker(s) van USG MarCom werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan USG MarCom. Opdrachtgever is tegenover de Projectmedewerker(s) aansprakelijk ex artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek en zal USG MarCom ter zake van op deze bepaling gebaseerde aanspraken van Projectmedewerkers of derden vrijwaren. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek alsmede met de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden.

9. USG MarCom is hoe dan ook niet aansprakelijk ten aanzien van schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging, breuk en dergelijke van zaken die derden en/of Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk aan de Projectmedewerker(s) van USG MarCom ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal USG MarCom terzake eventuele vorderingen vrijwaren.

10. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid voor schade op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 19 Onttrekking personeel

1. Het is Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Projectovereenkomst alsmede gedurende 12 maanden na het einde van de Projectovereenkomst verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van USG MarCom een arbeidsverhouding aan te gaan met de door USG MarCom ter uitvoering van een project ingezette Projectmedewerker(s). Daarbij wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding verstaan:

  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de Projectmedewerker voor hetzelfde of ander werk;
  • het ter beschikking laten stellen van de betreffende Projectmedewerker aan Opdrachtgever door een derde voor hetzelfde of ander werk;
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Projectmedewerker met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

2. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan binnen 12 maanden na introductie een arbeidsverhouding aan te gaan met een door USG MarCom voorgestelde Kandidaat indien ten aanzien van die Kandidaat geen Projectovereenkomst ontstaat.

3. In geval van overtreding of niet nakoming van enig in het eerste of het tweede lid van dit artikel geformuleerd verbod verbeurt Opdrachtgever aan USG MarCom een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging en/of compensatie vatbare boete van € 35.000,– exclusief btw per overtreding. Deze boetebepaling laat onverlet het recht van USG MarCom op vergoeding van de werkelijk door haar geleden c.q. te lijden schade ten gevolge van de handelwijze van Opdrachtgever.

ALV USG MarCom 04/2013

Artikel 20 Terbeschikkingstelling zaken

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van USG MarCom zaken aan de Projectmedewerker(s) ter beschikking te stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease) auto of telefoon. USG MarCom kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat USG MarCom enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de hiervoor genoemde zaken door Opdrachtgever aan de Projectmedewerker(s).

2. Indien Opdrachtgever in strijd met het hiervoor bepaalde handelt danwel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin van het woord, volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal USG MarCom terzake vrijwaren.

Artikel 21 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden elke door USG MarCom ingezette Projectmedewerker zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de terzake voor opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen.

2. Opdrachtgever bij wie door USG MarCom een vreemdeling in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen wordt ingezet, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het originele document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde originele document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. USG MarCom is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

C. Digitale tijdregistratie

De artikelen 22 tot en met 29 van deze Algemene Voorwaarden zijn, naast de overige artikelen uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien en voorzover de in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden genoemde urenverantwoording op digitale wijze geschiedt. In geval van strijdigheid van de artikelen 22 tot en met 29 van deze Algemene Voorwaarden met de overige artikelen uit deze Algemene Voorwaarden, prevaleert in geval van urenverantwoording door middel van een digitaal tijdregistratiesysteem hetgeen in de artikelen 22 tot en met 29 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

Artikel 22 Definities

In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde definities wordt indien en voor zover er sprake is van urenverantwoording door middel van een digitaal tijdregistratiesysteem (tevens) verstaan onder:

1. Portal: het ten behoeve van Opdrachtgever afgeschermde opdrachtgeverspecifieke gedeelte van de website van USG MarCom.

2. Gegevens en Bestanden: alle op de Portal geplaatste informatie, teksten, getallen, (persoons)gegevens, bestanden, HTML codes, afbeeldingen, formats, software enzovoorts, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst. ALV USG MarCom 04/2013

3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van Opdrachtgever waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot de Portal.

4. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee Opdrachtgever in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de website van USG MarCom en tot de Portal.

Artikel 23 Tijdregistratie

1. Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dat de tijdregistratie niet door middel van papieren werkurenbriefjes of papieren urenlijsten, maar op digitale wijze plaatsvindt.

2. Teneinde de digitale urenverantwoording en accordering hiervan te faciliteren, is voor Opdrachtgever een Portal gemaakt. Opdrachtgever ontvangt van USG MarCom een Gebruikersnaam en Toegangscode, waarmee hij kan inloggen op deze Portal, waarna hij de urenverantwoording kan accorderen of, indien de urenverantwoording onjuist zou zijn, kan afwijzen.

3. Aan een door Opdrachtgever digitaal geaccordeerde urenverantwoording komt dezelfde rechtskracht toe als aan een door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenverantwoording.

4. De in de Portal geaccordeerde urenverantwoordingen gelden voor de afrekening als volledig bewijs van de juistheid van de urenverantwoording, behoudens door een der Partijen geleverd tegenbewijs.

Artikel 24 Gebruik Portal

1. Opdrachtgever garandeert dat de aan hem toegekende Gebruikersnaam en Toegangscode uitsluitend aan voor accordering van urenverantwoordingen bevoegde medewerkers van Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden in te laten loggen op de Portal. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming gebeurt. Urenverantwoordingen die, volgend op een inlog met de aan Opdrachtgever verstrekte Gebruikersnaam en de Toegangscode, in de Portal worden geaccordeerd, worden als een door Opdrachtgever geaccordeerde urenverantwoording beschouwd, ook indien Opdrachtgever stelt dat deze ten onrechte en/of door een niet bevoegde medewerker of derde zijn geaccordeerd.

2. Opdrachtgever zal USG MarCom terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Toegangscode.

3. Mede in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Portal en de Gegevens en Bestanden te gebruiken voor een ander doel dan (controle van) tijdregistratie van de Projectmedewerkers en de facturatie door USG MarCom aan Opdrachtgever alsmede, indien en voorzover de toegepaste module dit omvat, inzage in facturen, inschrijvingen, jaaropgaven en managementrapportages. Opdrachtgever is gehouden alle van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving na te leven en vrijwaart USG MarCom volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met niet-naleving van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het gebruik van de Portal of andere portals op de website van USG MarCom te verhinderen of schade toe te brengen aan USG MarCom en/of derden. Hieronder wordt onder meer verstaan:

a. het achterhouden van informatie die relevant is voor USG MarCom;

b. het schenden van de veiligheid of beveiliging van de Portal, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;

ALV USG MarCom 04/2013

c. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de Portal geplaatste Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords;

d. het veroorzaken van een onderbreking en/of storing in de Portal;

e. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;

f. het inloggen op een andere portal dan de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Portal;

g. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door USG MarCom ten behoeve van de Portal samengestelde HTML-codes;

h. het gebruiken van de Portal en of hierin voorkomende Gegevens en Bestanden voor illegale doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor Opdrachtgever toegang tot de Portal is verleend;

i. het gebruiken van de Portal en of hierin voorkomende Gegevens en Bestanden voor het verzenden van commerciële berichten aan de Projectmedewerker.

Artikel 25 Virusprotectie

1. Alle activiteiten die Opdrachtgever op de Portal verricht dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, Bestanden of Gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het Opdrachtgever niet toegestaan de Portal te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, Bestanden of Gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.

2. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, Gegevens en Bestanden. Opdrachtgever dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.

Artikel 26 Toegang Portal, storingen en onderbrekingen

1. USG MarCom kan niet garanderen dat haar Portal te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Portal diensten. Daarnaast is USG MarCom niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van Opdrachtgever dan wel derden.

2. USG MarCom zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Portal zo spoedig mogelijk te verhelpen.

3. USG MarCom is gerechtigd de Portal al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 27 Intellectueel eigendomsrecht

1. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Portal Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van USG MarComSales en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).

ALV USG MarCom 04/2013

2. Niets in deze Algemene Voorwaarden dan wel op de Portal is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan Opdrachtgever te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Portal geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven.

3. Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

5. De intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever ten aanzien van Gegevens en Bestanden (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien en merkenrechten) gaan door het plaatsen daarvan op de Portal niet over op USG MarCom.

6. Door het plaatsen van Gegevens en Bestanden op de Portal aanvaardt Opdrachtgever het risico dat derden deze Gegevens en Bestanden (onrechtmatig) gebruiken of misbruiken, zulks zonder dat hij USG MarCom daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan stellen.

7. Opdrachtgever vrijwaart USG MarCom volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de op de Portal geplaatste Gegevens en Bestanden en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 28 Naleven Algemene Voorwaarden en wet- en regelgeving

Ingeval Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere gebruikers, opdrachtgevers en/of derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever zal USG MarCom alsdan terzake vrijwaren.

Artikel 29 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. USG MarCom is gehouden zich in te spannen om haar diensten terzake digitale tijdregistratie alsmede, indien van toepassing, de hieraan verbonden bruikleen van zaken, naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover USG MarCom deze verplichting niet nakomt, is USG MarCom, met inachtneming van het hierna in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel en elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij USG MarCom en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van USG MarCom.

2. USG MarCom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoorts indien deze, ondanks de door USG MarCom genomen voorzorgsmaatregelen, op de Portal en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. USG MarCom kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de Portal wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Portal (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel de Gegevens en Bestanden in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

ALV USG MarCom 04/2013

3. Aansprakelijkheid van USG MarCom voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

4. Iedere eventuele uit de diensten terzake digitale tijdregistratie alsmede het gebruik van de Portal voortvloeiende aansprakelijkheid van USG MarCom is beperkt tot de door USG MarCom aan Opdrachtgever op jaarbasis in rekening te brengen vergoeding terzake digitale tijdregistratie. Het door USG MarCom maximaal uit te keren bedrag zal nimmer meer bedragen dan € 5.000,– per kalenderjaar en gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

D. Werving en selectie

Indien en voorzover USG MarCom de Werving en selectie van een Kandidaat op zich neemt, zulks met de intentie dat deze Kandidaat na goedkeuring door Opdrachtgever in rechtstreekse dienst van Opdrachtgever te laten treden, dan wel rechtstreeks voor Opdrachtgever werkzaamheden / diensten te laten verrichten, zijn de artikelen 30 tot en met 32 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 30 Honorering:

1. Het te betalen Honorarium voor de Werving en selectie wordt vastgesteld in de bevestiging van de Opdracht. Opdrachtgever is aan USG MarCom een Honorarium verschuldigd conform het in deze bevestiging gestelde. De hier genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw. Aan in het verleden gehanteerde Honoraria kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

2. De te betalen vergoeding bestaat uit een percentage van het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde Kandidaat, gebaseerd op een full-time dienstverband, zijnde een 40-urige werkweek, waarbij als basis de tussen de Kandidaat en Opdrachtgever gemaakte salarisafspraken gelden. Onder het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde Kandidaat worden alle inkomensbestanddelen begrepen, zoals het jaarsalaris, vakantiegeld, 13de -, 14de – en/of 15de maand, vaste jaarlijkse gratificatie, winstuitkering, provisie, garantiecommissie en de fiscale bijtelling voor een ter beschikking gestelde auto, een en ander gebaseerd op een dienstverband van 40 uur per week.

3. De vergoeding als hiervoor genoemd omvat de kosten voor de door USG MarCom uitgevoerde selectieprocedure. Alle bijkomende kosten, zoals de door de geselecteerde Kandida(a)t(en) in verband met de bij Opdrachtgever gevoerde gesprekken gemaakte reiskosten, kosten verbonden aan een eventuele (psychologische) test en advertentiekosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 31 Aansprakelijkheid

1. Rekening houdend met het in deze Algemene Voorwaarden gestelde, beslist Opdrachtgever te allen tijde zelf of hij een door USG MarCom geselecteerde Kandidaat een dienstverband wil aanbieden. USG MarCom is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin van het woord, welke is of wordt veroorzaakt door de door USG MarCom geleverde Kandidaat.

2. Aansprakelijkheid van USG MarCom voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

ALV USG MarCom 04/2013

3. Indien en voorzover USG MarCom toch aansprakelijk zou zijn, geldt dat de aansprakelijkheid van USG MarCom voor schade in de ruimste zin van het woord is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht. Het door USG MarCom maximaal uit te keren bedrag zal nimmer meer bedragen dan € 100.000,– per kalenderjaar en gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Artikel 32 In dienst nemen van voorgestelde Kandidaat

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een door USG MarCom aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen één jaar na het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de Opdracht tot werving en selectie terzake de voorgestelde Kandidaat.

2. In geval van overtreding of niet nakoming van voorgaande bepaling berekent USG MarCom Opdrachtgever een op grond van artikel 30 van deze Algemene Voorwaarden nader vast te stellen werving & selectiefee met een minimum van € 35.000,– exclusief btw.

3. Ingeval Partijen ter zake de desbetreffende Kandidaat nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent het bruto jaarsalaris, dan is Opdrachtgever USG MarCom dadelijk en ineens, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd ter hoogte van 28% van het laatstelijk door de Kandidaat verdiende all-in bruto jaarinkomen, dan wel (indien dit jaarinkomen bij USG MarCom niet bekend is) 28% van het nader door USG MarCom in redelijkheid vast te stellen all-in bruto jaarinkomen zoals de desbetreffende Kandidaat dat mogelijkerwijs bij Opdrachtgever zou hebben verdiend, zulks met een minimum van € 35.000,- exclusief btw. Voor de definitie van het all-in bruto jaarsalaris wordt verwezen naar artikel 30 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden.

Om je op deze website beter en persoonlijker te helpen gebruikt USG People cookies. Met cookies volgen wij, en derde partijen, jouw internetgedrag binnen onze site om de website te verbeteren en inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit. Ook leggen we (re)marketing cookies vast waarmee we je advertenties kunnen tonen op basis van jouw voorkeuren en informatie kunnen delen via social media. Cookies kunnen van derden zijn en deze derden verzamelen mogelijk ook gegevens buiten de website van USG People. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken bekijk je ons cookiestatement. Door op "Prima, ik sta alle cookies toe" te klikken, geef je ons toestemming voor de plaatsing en het gebruik van de (re)marketing cookies, zoals beschreven in het cookiestatement. Pas mijn voorkeuren aan